Leesrooster 29-10-23

  • Deuternomium 34:1-12
  • Psalm 1
  • 1 Tessalonisense 2:1-8
  • Matteus 22:34-46

Deuternomium 34:1-12

Moses se dood
1 Moses het uit die vlaktes van Moab teen die berg Nebo uitgeklim, na die kruin van Pisga wat teenoor Jerigo lê. Die Here het hom die hele land, van Gilead tot by Dan, gewys, 2ook die hele Naftali, die streek van Efraim en Manasse, die hele streek van Juda tot by die see in die weste, 3sowel as die Negev en die omstreke van die vallei van Jerigo, die Palmstad, tot by Soar. 4Die Here het vir hom gesê: “Dit is die land wat Ek met ‘n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob toe Ek gesê het, ‘Aan jou nageslag sal Ek dit gee.’ Ek het jou dit met jou eie oë laat sien, maar daarheen sal jy nie oorgaan nie.”

5 Toe het Moses, die dienskneg van die Here, daar in die land Moab op bevel van die Here gesterf. 6Hy het Moses in die land Moab in die vallei teenoor Bet-Peor begrawe, en tot vandag toe weet geen mens waar sy graf is nie.

7Moses was honderd-en-twintig jaar oud toe hy gesterf het. Sy oë het nie verswak en sy kragte nie afgeneem nie. 8Die Israeliete het in die vlaktes van Moab dertig dae lank oor Moses getreur – tot die routyd oor Moses verby was.

9 Josua, die seun van Nun, was vervul met ‘n gees van wysheid, omdat Moses sy hande op hom gelê het. Die Israeliete het na hom geluister, soos die Here Moses beveel het.

10 Daar het nie weer ‘n profeet soos Moses in Israel opgestaan nie. Die Here het hom van aangesig tot aangesig geken, 11sodat hy al die tekens van mag en wonders waarvoor die Here hom gestuur het, kon doen in Egipteland aan die farao, aan al sy dienaars en die hele land – 12ja, die hele magsvertoon en al die groot, skrikwekkende dade wat Moses voor die oë van die hele Israel gedoen het.

Psalm 1

1Gelukkig is die mens
wat nie die raad
van goddeloses volg,
nie op die pad van sondaars
gaan staan
en nie in die byeenkoms
van spotters sit nie,
2maar wat vreugde vind
in die wet van die Here
en sy wet dag en nag
mymerend prewel.

3So iemand sal wees soos ‘n boom
geplant langs watervore,
wat sy vrugte op sy tyd gee
en waarvan die blare nie verdor nie.
Alles wat hy aanpak, gedy.

4So is die goddeloses nie;
inteendeel, hulle is soos kaf
wat die wind wegwaai.
5Daarom sal goddeloses nie kan opstaan
tydens die regspraak,
of sondaars in die byeenkoms
van regverdiges nie.
6Ja, die Here dra sorg
vir die pad van regverdiges,
maar die pad van goddeloses
loop dood.

1 Tessalonisense 2:1-8

Paulus se onbaatsugtige arbeid
1 Julle weet tog, broers, dat ons besoek aan julle nie vergeefs was nie; 2maar alhoewel ons, soos julle weet, vroeër in Filippi gely het en beledig is, het ons vrymoedigheid in ons God gehad om julle van God se evangelie te vertel, al was dit te midde van baie teenstand. 3Want ons pleidooi is nie uit dwaling, nie uit onsuiwerheid en nie met bedrog nie; 4maar, soos ons deur God goedgekeur is, sodat die evangelie aan ons toevertrou kon word, so praat ons ook nie om mense tevrede te stel nie, maar God, Hy wat ons harte toets. 5Want, soos julle weet, het ons ons nog nooit met vleiery opgehou nie, en ook nie met valse motiewe van inhaligheid nie – God is ons getuie! 6Ook het ons nie die eer van mense gesoek nie, nóg van julle, nóg van ander, 7alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel. Maar ons het klein kindertjies in julle midde geword. Soos wanneer ‘n moeder haar eie kinders voed en koester, 8en omdat ons op hierdie wyse na julle verlang, so het ons dit goedgedink om nie net die evangelie van God aan julle mee te deel nie, maar selfs ook ons eie lewens – omdat julle vir ons geliefd geword het.

Matteus 22:34-46

Vraag oor die belangrikste gebod
(Mark 12:28-31;Luk 10:25-28)
34Toe die Fariseërs hoor dat Hy die Sadduseërs die swye opgelê het, het hulle bymekaargekom. 35Een van hulle, ‘n wetskenner, het vervolgens ‘n vraag gestel om Hom te toets: 36“Meester, wat is die belangrikste gebod in die Wet?” 37Hy het vir hom gesê: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ 38Dit is die belangrikste en die eerste gebod. 39En die tweede wat hieraan gelyk staan, is, ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40 Op hierdie twee gebooie berus die hele Wet en die Profete. ”

Vraag oor die Seun van Dawid
(Mark 12:35-37;Luk 20:41-44)
41Toe die Fariseërs bymekaar was, het Jesus hulle gevra: 42 “Wat sê julle van die Christus? Wie se Seun is Hy?” Hulle antwoord Hom: “Dawid s’n.” 43Hy vra hulle toe: “Hoe kan Dawid Hom dan, deur die werking van die Gees, ‘Here’ noem, as hy sê,
44 “ ‘Die Here het vir my Here gesê:
Sit aan my regterhand,
totdat Ek jou vyande onder jou voete geplaas het’?

45“As Dawid Hom dan ‘Here’ noem, hoe kan Hy sy Seun wees?” 46Niemand kon Hom ‘n woord antwoord nie; en van daardie dag af het niemand ooit weer gewaag om Hom te ondervra nie.