Leesrooster – 19-11-23

Hierdie week se tekste:

  • Matteus 25:14-30
  • Sefanja 1:7,12-18
  • Psalm 90:1-8
  • 1 Tessalonisense 5:1-11

Matteus 25:14-30

Die profetiese rede: die gelykenis van die muntstukke

14“Verder gaan dit soos met ‘n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaargeroep en sy besittings aan hulle toevertrou. 15Vir een het hy vyf goue muntstukke gegee, vir ‘n ander twee, en vir ‘n derde een. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan.16“Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en ‘n wins gemaak van nog vyf. 17So ook die een wat twee gekry het: hy het ‘n wins gemaak van nog twee. 18Maar die slaaf wat een gekry het, het ‘n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek.19“Na ‘n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. 20Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander vyf saam, en sê: ‘Meneer, vyf goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met vyf ander wat ek wins gemaak het.’ 21Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’ 22“Toe kom die een met die twee goue muntstukke en sê: ‘Meneer, twee goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met twee ander wat ek wins gemaak het.’ 23Sy eienaar sê toe vir hom: ‘Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’ 24“Toe kom die een wat een goue muntstuk ontvang het, en sê: ‘Meneer, ek ken u en weet dat u ‘n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie, en pluk waar u nie geplant het nie. 25Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug.’ 26Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Jy is ‘n slegte en ‘n lui slaaf! Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie geplant het nie. 27Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. 28Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die tien het. 29Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. 30En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.’ ”

Sefanja 1:7,12-18

Die dag van die Here is naby

7Wag in stilte op die Here God!
Die dag van die Here is naby!Hy het ‘n maaltyd voorberei,
en dié wat Hy genooi het, gewy.
8Op die dag van die maaltyd sal Ek, die Here, die amptenare en die prinse straf, almal wat uitlandse klere dra.
9Daardie dag sal Ek almal straf wat uit bygeloof nie eens op ‘n drumpel trap nie en wat die huis van hulle Koning met geweld en bedrog vul.
10Daardie dag, sê die Here, sal daar noodkrete klink uit die Vispoort uit, gehuil uit die tweede stadswyk,
harde smartkrete van die heuwels af.
11Huil, inwoners van die Vysel,want al die handelaars word uitgedelg, almal wat geld afweeg, word uitgeroei.
12Daardie tyd sal Ek Jerusalem met lampe deursoeken die mense straf wat in hulle selftevredenheid dink: die Here doen nie goed óf kwaad nie.
13Hulle besittings sal geplunder word,
hulle huise verwoes word.
Hulle sal huise bou, maar nie daarin woon nie,
wingerde plant, maar nie die wyn drink nie.
14Die groot dag van die Here is naby,baie naby, dit kom gou.
Luister hoe bitter, hoe skril klink
die geskreeu van die soldate dié dag!
15Dié dag is ‘n dag van toorn,
‘n dag van nood en benoudheid,
‘n dag van storms en verwoesting,
‘n dag van donkerte, van duisternis,
‘n dag van wolke, van swaar onweer,
16’n dag waarop die ramshoring sal blaas
en die krygsgeskreeu sal klink
teen die vestingstede, teen die hoë hoektorings.
17Ek laat angs die mense pak
sodat hulle soos blindes loop,
want hulle het teen My gesondig.
Hulle bloed sal vergiet wordasof dit so min werd is as stof,asof hulle liggameniks meer as uitwerpsel is nie.18Nóg hulle silwer nóg hulle goud
sal hulle kan red op die dag
wanneer die toorn van die Here losbreek,
wanneer die hele land verteer word
deur die vuur van sy woede.
Hy bring vernietiging en skrik
oor al die inwoners van die land.

Psalm 90:1-8

Van ewigheid tot ewigheid is U God

1’n Gebed van Moses, die man van God.
Here, U was vir ons ‘n toevlug
van geslag tot geslag.
2Voordat die berge gebore is,voordat U die wêreld voortgebring het,
ja, van ewigheid tot ewigheid is U God!
3U laat die mens sterwe:
U sê net: “Word weer stof!”
4Duisend jaar is vir U soos gister as dit verby is,
soos een enkele wagbeurt in die nag.
5U maak ‘n einde aan ‘n mens,hy gaan die doodslaap in.
Hy is soos gras wat in die môre afgesny word:
6in die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny
en teen die aand is dit verlep en dit verdroog.
7Ons vergaan onder u toorn,ons gaan te gronde onder u gramskap.
8U sien ons oortredinge raak,
U bring die sondes wat ons wou wegsteek, aan die lig.
9Onder u toorn vlieg ons dae
en skiet ons jare verby soos ‘n gedagte.

1 Tessalonisense 5:1-11

Die wederkoms van die Here

1Oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skrywe nie, broers. 2Julle weet self maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom soos ‘n dief in die nag. 3Wanneer die mense sê: “Alles is rustig en veilig,” sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne ‘n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. 4Maar, broers, julle leef nie in die duisternis nie; dié dag sal julle nie soos ‘n dief oorval nie. 5Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. 6Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. 7Dié wat slaap, is van die nag; en dié wat hulle dronk drink, is van die nag. 8Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. 9God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. 10Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met Hom kan lewe.11Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen.