Leesrooster 16-06-24

Hierdie week se tekste:

  • Esegiël 17:22-24
  • Psalm 92:1-4, 12-15
  • 2 Korintiërs 5:6-17
  • Markus 4:26-34

Esegiël 17:22-24

22So sê die Here my God: “Ek vat die top van die hoë seder weg en plant hom, Ek pluk die sagte boonste takkie af en plant hom op ‘n hoë berg. 23Ek plant hom hoog op die bergland van Israel waar hy takke sal maak en saad sal skiet. Hy sal ‘n pragtige seder word, en in hom sal al die voëls woon; al wat vlerke het, sal in die skaduwee van sy takke nes maak. 24Al die bome in die veld sal weet dat Ek die Here is. Ek maak groot bome klein en klein boompies groot, Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek, die Here, het dit gesê en Ek sal dit doen.”

Psalm 92:1-4, 12-15

Groots is alles wat U doen, Here
1’n Psalm. ‘n Lied vir die sabbatdag.
2Dit is goed om die Here te loof,
om u Naam te besing, Allerhoogste,
3om elke môre van u liefde te getuig,
en elke aand van u trou,
4om dit te doen met snaarinstrumente,
met harp en lier.
5U groot dade, Here, het my baie bly gemaak,
ek wil juig oor wat U gedoen het.
6Groots is alles wat U doen, Here,
ondeurgrondelik u gedagtes.
7Wie dit nie besef nie, is ‘n dom mens,
wie dit nie insien nie, is sonder verstand.
8Al is die goddelose voorspoedig,
al floreer almal wat onreg doen,
hulle sal vir goed uitgewis word.
9U regeer vir ewig, Here,
10en dit staan vas:
u vyande sal uitgedelg word, Here,
almal wat onreg doen, sal vernietig word.
11Maar vir my gee U krag soos dié van ‘n buffel,
U laat my ‘n oorwinningsfees vier.
12Ek kyk op my teëstanders neer,
ek luister sonder vrees na die mense
wat niks ontsien nie,
wat in opstand teen my is.
13Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome,
soos hoë seders op die Libanon.
14Hulle vind hulle krag in die huis van die Here
en groei op in die tempel van ons God.
15Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag.
Hulle sal fris en lewenskragtig wees.
16So sal blyk dat die Here regverdig is,
dat daar by Hom geen onreg is nie.
Hy is my rots.

2 Korintiërs 5:6-17

6Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, 7want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. 8Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. 9Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil. 10Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.
Die bediening van die versoening
11Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings, en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. 12Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle ‘n antwoord kan hê vir dié wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. 13As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God; en as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. 14Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. 15En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is.
16Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons Hom nie meer so nie. 17Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. 18Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.

Markus 4:26-34

Die gelykenis van die saad wat vanself groei
26Verder het Hy gesê: “Met die koninkryk van God gaan dit só: Iemand saai die saad op die land 27en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei – hóé weet hy self nie. 28Vanself bring die aarde die graan voort, eers ‘n halm, dan ‘n aar, dan die vol koringaar. 29En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is.”
Die gelykenis van die mosterdsaadjie
(Matt. 13:31-32; Luk. 13:18-19)
30Hy het ook gesê: “Hoe sal ons die koninkryk van God voorstel, of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? 31Dit is soos ‘n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. 32Maar as dit eenmaal geplant is, kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voëls in sy skaduwee kom nes maak.”
Die gebruik van gelykenisse
(Matt. 13:34-35)
33Deur baie sulke gelykenisse het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat, vir sover hulle dit kon verstaan. 34Sonder ‘n gelykenis het Hy nie met hulle gepraat nie, maar wanneer Hy met sy dissipels alleen was, het Hy vir hulle alles uitgelê.