Leesrooster 02-06-24

Sondag 2 Junie 2024

  • 1 Samuel 3:1-10, (11-20)
  • Psalm 139:1-6, 13-18
  • 2 Korintiërs 4:5-12
  • Markus 2:23-3:6

1 Samuel 3:1-10, (11-20)

Roeping van Samuel as profeet
1Die seun Samuel was in diens van die Here onder toesig van Eli. ‘n Woord van die Here was seldsaam in daardie dae; geen visioene het voorgekom nie.
2In daardie tyd het Eli op sy gewone plek gelê. Sy oë het al begin swak word, hy kon nie meer sien nie. 3Die lamp van God was nog nie dood nie, en Samuel het al gaan lê in die •tempel van die Here waar die ark van God was. 4Toe roep die Here na Samuel en hy het geantwoord: “Hier is ek!” 5Hy hardloop toe na Eli en sê: “Hier is ek, want u het na my geroep.” Maar Eli sê: “Ek het nie geroep nie. Gaan lê maar weer.” Hy het toe gaan lê.
6Die Here roep toe weer: “Samuel!” Samuel het opgestaan, na Eli gegaan en gesê: “Hier is ek, want u het na my geroep.” Maar hy antwoord: “Ek het nie geroep nie, my seun. Gaan lê maar weer.” 7Samuel het nog nie die Here geken nie, en die woord van die Here was nog nie aan hom geopenbaar nie.
8Die Here roep toe weer na Samuel vir die derde maal. Hy staan toe op, gaan na Eli en sê: “Hier is ek, want u het na my geroep.” Eli besef toe dat dit die Here is wat na die seun roep. 9Eli sê toe vir Samuel: “Gaan lê, en as Hy jou roep, moet jy sê, ‘Spreek, Here, want u dienskneg luister.’ ” Samuel gaan toe en gaan lê op sy plek.
10Die Here het gekom en gaan staan, en geroep soos die vorige kere: “Samuel! Samuel!” Samuel het geantwoord: “Spreek, want u dienskneg luister.”

Psalm 139:1-6, 13-18

1Vir die •musiekleier. Van Dawid. ‘n Psalm.
Here, U ondersoek my
en U ken my.
2U is die een wat my sit en opstaan ken;
U verstaan van ver af
wat ek in gedagte het.
3My omswerwinge en waar ek rus –
U het dit afgemeet;
al my paaie is aan U bekend.
4Ja, daar is nog nie ‘n woord
op my tong nie,
kyk, dan ken U, Here,
dit volledig!
5Van agter en van voor omsluit U my;
U plaas u handpalms op my.
6Om dit te verstaan,
is ‘n te groot wonder vir my;
dit is te hoog,
ek kan dit nie begryp nie.

2 Korintiërs 4:5-12

5 Ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here, en onsself as julle diensknegte, ter wille van Jesus. 6Want God wat gesê het, “Laat daar uit die duisternis lig skyn,” dit is Hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus.
7Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie.
8In alles word ons verdruk,
maar nie oorweldig nie;
ons is oor raad verleë,
maar nie radeloos nie;
9ons word vervolg,
maar nie in die steek gelaat nie;
ons word platgeslaan,
maar nie vernietig nie.
10Die sterwe van Jesus
dra ons altyd in ons liggaam met ons saam,
sodat ook die lewe van Jesus
in ons liggaam sigbaar kan word.
11Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. 12So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle.

Markus 2:23-3:6

Jesus Here oor die Sabbat

(Matt 12:1-8Luk 6:1-5)

23Terwyl Hy op die Sabbat deur die gesaaides loop, het sy dissipels in die verbygaan begin om are te pluk. 24Die •Fariseërs sê toe vir Hom: “Kyk, waarom doen hulle op die Sabbat iets wat nie toelaatbaar is nie?” 25Hy vra toe vir hulle: “Het julle nooit gelees wat Dawid en dié saam met hom gedoen het toe hulle in nood was en honger geword het nie? 26Hoe hy in die tyd toe Abjater hoëpriester was, die huis van God binnegegaan en die •vertoonbrode geëet het – waarvan niemand behalwe die priesters mag eet nie – en ook vir dié wat saam met hom was, daarvan gegee het? ” 27Hy het ook vir hulle gesê: “Die Sabbat is gemaak vir die mens, en nie die mens vir die Sabbat nie; 28daarom is die •Seun van die Mens Here ook van die Sabbat.”

3:1-6

Genesing op die Sabbat

(Matt 12:9-14Luk 6:6-11)

1Jesus het weer die •sinagoge binnegegaan. Daar was ‘n man met ‘n verdorde hand. 2Hulle het Hom dopgehou om te sien of Hy hom op die Sabbat sou gesond maak, sodat hulle Hom kon aankla. 3Hy sê toe vir die man met die verdorde hand: “Kom staan hier tussen hulle!” 4 En Hy sê vir hulle: “Is dit toelaatbaar om op die Sabbat goed te doen, of sleg te doen, om ‘n lewe te red, of om dood te maak?” Hulle het egter stilgebly. 5Nadat Hy woedend in die rondte na hulle gekyk het, diep bedroef oor die hardheid van hulle harte, sê Hy vir die man: “Steek uit jou hand!” Die man het sy hand uitgesteek, en dit het gesond geword. 6Die •Fariseërs het toe uitgegaan en dadelik saam met die Herodiane planne teen Hom beraam, sodat hulle Hom om die lewe kon bring.