• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Tertia

Print Friendly, PDF & Email

Tertia is verbonde aan Veritas College Internasionaal (VCI), ‘n internasionale organisasie wat ten doel het om wêreldwyd Bybelgetroue opleiding bekostigbaar te verskaf aan dienende gemeenteleiers en lidmate binne hul eie omgewing – ‘n opleiding wat dan deur hierdie leiers en lidmate weer oorgedra word aan ander. Dit bied ‘n besondere diens aan gemeentes wat ontstaan en groei in omstandighede waar formele opleiding vir leraars en gemeenteleiers nie beskikbaar is nie. Veritas se benadering word saamgevat in die afkorting GLO – dit staan vir Geintegreerde Leierskapontwikkeling. Die opleiding is daarop gemik om op ‘n praktiese en verantwoordelike wyse die Bybel te interpreteer, Bybelse beginsels oor te dra en dit dan toe te pas binne die situasie van elke besondere gemeente/gelowige.

Tertia is VCI se Direkteur vir Asië – die sogenaamde 50-50 venster – op die kaart aangedui. Dit is die streek met die grootste konsentrasie volksgroepe wat nog nie met die Evangelie bereik is nie. 53% van die wêreldbevolking woon hier, en minder as 9% van hulle is Christene.

Sy wys op die volgende behoeftes van die kerk in Asië: Genoeg toegeruste leiers met bedieningsvaardighede om kerkgroei te ondersteun en gemeentes tot volwassenheid te lei; Kerkleiers wat die Bybel reg verstaan en kultuursensitief toepas; Bekostigbare opleiding in die plaaslike tale; Volhoubare opleiding binne omstandighede waar Christene vervolg en gemarginaliseer word.

Waarmee sy tans besig is: Sy fokus op onbereikte groepe en gebiede waar min toegang tot ander toerustingsgeleenthede is; Ondersteun die werk wat reeds in Indië, Nepal en Kambodja gedoen word; Lei Sjinese uit ‘n verskeidenheid Asiese land op (in Engels) en werf van hulle om hierdie opleiding in Mandaryns en Kantonnees in hul lande van oorsprong te loods/ondersteun; Inisieer en hou toesig oor vertaling deur leiers en werwing van medewerkers; Lei volwasse fasiliteerders in die 50-50 venster op sodat hulle die werk self verder kan onderneem.

Die langtermyndoel van haar werk is om daartoe by te dra om die kerk onder min- en onbereikte volksgroepe te versterk met Bybelse insig, sodat leiers en lidmate kan groei tot volwassenheid en verantwoordelikheid in die kerk en die samelewing, en sodat gemeentes self ook kan meewerk aan die verspreiding van die Evangelie, en die planting van nuwe gemeentes.

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou