• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Ons Waardes

Print Friendly, PDF & Email

Deur ‘n proses van geloofsonderkeiding het ons 5 waardes in ons gemeente ontdek. Hierdie waardes kom uit die verhaal van ons ontstaan asook ons visie vir die toekoms. Ons glo hierdie waardes is ‘n geskenk en ‘n gawe wat die Here deur sy Gees aan ons gee om ons te help rigting hou as geloofsgemeenskap.

 

Eerbied vir God Drie-enig:

Hierdie waarde is die fondament. Dit gaan immers in die eerste en laaste plek oor ons liefdevolle en genadige God! Maar wat beteken eerbied? Ons glo dat ons grootste bewys van ons eerbied vir God geleë is in ons GEHOORSAAMHEID aan Hom en sy wil. In ons soeke na sy wil maak ons meermale gebruik van dissiplines soos Bybellees en -bespreking, individueel maar ook gesamentlik. Ons glo dat die Heilige Gees ons sal lei in die waarheid wat vir ons as gemeenskap van belang is. Natuurlik moet luister altyd ook uitloop in doen! Daar is drie sleutelbegrippe vir ons onder hierdie waarde:

VOLG – om Jesus Christus se dissipels te wees

GROEI – om meer soos Hy te word

BOU – om in gehoorsaamheid medewerkers te wees van dit waarmee God in ons wêreld aan die werk is.

 

Omgee:

Ons glo God is diep besorg oor mense se geestelike en fisiese behoeftes. Daarom wil ons ‘n gemeenskap wees wat hierdie omgee verpersoonlik in ons daaglikse lewens en in alle moontlike omstandighede. Die dissiplines soos opoffering, spaarsamigheid en hulp verander ons in mense wat, soos Jesus, diep omgee vir almal om ons. Die sleutelbegrippe in hierdie waarde is:

DEERNIS – om met sagte oë na onsself en ons naaste te kyk

BUURMANSKAP – om goeie mense vir ons gemeenskap te wees.

 

Samehorigheid:

Die verhaal van ons gemeente is een van mense wat saamwerk om groot doelwitte te bereik en uitdagings te bowe te kom. Ons glo dat ons saamwees gesetel is in die Gees wat ons op hierdie tyd en plek ter wille van die Koninkryk bymekaar gebring het. Deur gemeenskap (fellowship), ons gebede vir mekaar en belydenis (van ons geloof en skuld) word ons nader aan mekaar gebring. Die terme wat hierdie waarde vir ons beskryf is:

VERHOUDINGS – ons is op soek na maniere om mekaar te laat tuiskom in ons gemeenskap.

DEELNAME – ons wil graag mekaar en ander inspireer tot groter betrokkenheid in God se koninkryk hier by ons.

 

Verdraagsaamheid:

Ons besef dat ons verskil, maar ons verhaal tot nou toe vertel vir ons duidelik dat ons eenheid in Christus altyd groter kan wees as die dinge wat ons uit mekaar wil dryf. Daarom glo ons dat die Here ook die mure tussen ons kan afbreek sodat ons van harte vir mekaar lief kan wees. Dit gebeur wanneer ons dissiplines soos opoffering en gesonde onderwerping (submission) deel van ons lewens maak. Ons sleutelterme hier is:

RESPEK – vir mekaar en ander wat ruimte maak vir die verskille tussen ons.

UITREIK – dat ons gedurig soek na maniere om die grense tussen mense te oorkom.

 

Standvastigheid:

Ons is die Here se kerk, en ons wil graag Hom verheerlik. Daarom glo ons dat ons ook geroep is om vas te staan in die dinge wat vir Hom belangrik is. Daarom wil ons graag onsself kan beskryf as ‘n gemeente met:

TOEWYDING – aan God en aan mekaar.

VERANTWOORDELIKHEID – ons besef dat die Here van ons medewerkers maak in sy  Koninkryk en dat dit geen ligtelike saak is nie.

Dit kan gebeur wanneer ons onsself in-oefen in die dissiplines van studie en stille oordenking.

 

Hierdie waardes, gevorm deur die geestelike dissiplines beskryf wat dit beteken om ‘n lidmaat van Strand-Noord te wees en ook wat ons as gemeente graag nou en in die toekoms saam wil wees. Ons ontdek nog presies hoe hierdie waardes inspeel op al die fasette van ons gemeente-wees. Wees deel van hierdie ontdekking!!

 

 

 

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou