• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Nuwe Intrekkers

Print Friendly, PDF & Email

Ons wil baie graag ons Nuwe Intrekkers hartlik verwelkom in ons gemeente.  Ons het egter u hulp nodig. Om aan te meld, vul asseblief onderstaande velde in of neem gerus ‘n “geel vorm” (Nuwe intrekkersvorm) by die kerkdeure, vul dit asseblief volledig in en gooi dit in die posbus.  ‘n Leraar en wyksouderling sal u spoedig besoek.

NG KERK STRAND-NOORD

PERSOONLIKE GEGEWENS VAN NUWE INTREKKERSNAAM EN ADRES VAN GESINSHOOF

TITEL, VOORLETTER EN VAN:

ADRES:

E-POS ADRES:

TELEFOONNOMMER:

SELFOONNOMMER:

HUWELIKSTAAT VAN GESINSHOOF (getroud/ongetroud/geskei/wewenaar/weduwee):MAN:

VOLLE NAAM:

IDENTITEITSNOMMER:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

VORIGE GEMEENTE:

WANNEER OORGEPLAAS NA VORIGE GEMEENTE:

WAAR BELYDENIS AFGELê:

WANNEER BELYDENIS AFEGELê:

VROU:

NOOIENSVAN:

IDENTITEITSNOMMER:

VOLLE NAAM:

SELFOONNOMMER:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

VORIGE GEMEENTE:

WANNEER OORGEPLAAS NA VORIGE GEMEENTE:

WAAR BELYDENIS AFGELê:

WANNEER BELYDENIS AFGELê:

ADRES IN VORIGE GEMEENTE:KINDERS(1): (Net kinders wat by die ouers inwoon)

VAN:

IDENTITEITSNOMMER:

VOLLE NAAM:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

WAAR GEDOOP:

DEUR WIE GEDOOP:

WANNEER GEDOOP:

KINDERS(2):

VAN:

IDENTITEITSNOMMER:

VOLLE NAAM:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

WAAR GEDOOP:

DEUR WIE GEDOOP:

WANNEER GEDOOP:

KINDERS(3):

VAN:

IDENTITEITSNOMMER:

VOLLE NAAM:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

WAAR GEDOOP:

DEUR WIE GEDOOP:

WANNEER GEDOOP:

KINDERS(4):

VAN:

IDENTITEITSNOMMER:

VOLLE NAAM:

NOEMNAAM:

GEBOORTEDATUM:

WAAR GEDOOP:

DEUR WIE GEDOOP:

WANNEER GEDOOP:

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou