• Eerbied_k
  • Omgee_k
  • Samehorigheid_k
  • Standvastigheid_k
  • Verdraagsaamheid_k

Finansiële bydraes

Print Friendly, PDF & Email

Opoffering is een van die dissiplines wat ons help om meer van God se teenwoordigheid te beleef. Daarom is ons finansiële bydraes meer as net geld om maar net  dinge aan die loop te hou – dit vorm ons as burgers van God se Koninkryk.

Maandelikse bydraes (Dankoffers) kan tans op een van drie maniere gedoen word:

  1. Koevertjies: Kwartaaliks word daar koevertjies deur ons diakens by lidmate se adresse afgelewer. U kan u bydrae daarin plaas en kerk toe bring. (Let asb. daarop dat buitewyke 35-42 versoek word om per EFT by te dra aangesien dit baie moeilik is om die koevertjies daar te versprei.) Koevertjies kan enige tyd gedurende die maand in die kollektemandjie geplaas word, maar ons gebruik is om die dankoffers toe te wy tydens eredienste op die eerste Sondag van die maand.
  2. Stoporder: U kan ‘n betalingsopdrag ten gunste van die gemeente by u Bank maak.
  3. EFT: U kan per internet ook u bydrae maak. Gebruik asseblief u Van en Lidmaatnommer as verwysing. Indien u onseker is van u lidmaatnommer stuur vir ons ‘n e-pos en ons sal dit graag aan u voorsien.

          Ons Rekening besonderhede:

           Rekeninghouer:  NGK Strand-Noord

           Rekeningnommer:  420 580 037

           Bank:  ABSA STRAND-tak

           Takkode: 632005

Bank-en Deurkollektes:

Ons neem elke Sondag bankkollektes tydens ons eredienste op. Daar is ook deurkollektes vir verdienstelike sake by die deure. Deurkollektes by die deure soos aangedui op die almanak en op die aankondiginge, is normaalweg vir ander verdienstelike aksies van die Kerk en ons Gemeente buite ons grense en meer as die helfte daarvan is volgens Sinodale verpligting, terwyl die res deur die Kerkraad bepaal word.

Ander bydraes:

Lidmate is ook welkom om bydraes vir enige ander aksie van die gemeente per koevertjie of in genoemde rekening te maak, maar u word versoek om duidelik aan te dui vir watter saak die bydrae is.

U finansiële ondersteuning maak dit moontlik dat ons met ons werksaamhede kan voortgaan en ons wil graag almal bedank wat ons so getrou ondersteun. Indien u graag meer wil weet oor die aanwending van die fondse is u baie welkom om met ons kantoor te skakel. Daar is ook goedgekeurde finansiële state beskikbaar indien u sou belangstel.

Leave a comment

Kontakbesonderhede

Kantoor-ure: Dinsdag tot Vrydag vanaf 08:30 tot 12:30

Adres: Brandstraat 70, Strand, 7140

Telefoon: 021 853 7223

Faks: 021 853 3499

E-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

Bankbesonderhede:
Rekeninghouer: NGK Strand-Noord
Rekeningnommer: 420 580 037
Bank: ABSA STRAND-takkode 334312

Kerkgebou